FishBase References for Nikolskii, G.V., 1971

Ref. No. Title
55948 Special ichthyology (Chastnaya ikhtiologiya).
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11